2009-01-23 17:12:17
 
A Sulinet kiad�s�ban megjelent leg�jabb t�rt�nelmi j�t�kunk Hunyadi hadai c�mmel. A j�t�k ingyenesen let�lthet?.

Hunyadi hadai weboldal
 

2007-09-17 17:35:34
 
A Husz�r Games k�vetkez? j�t�ka ?sszel jelenik meg a Matrix Games kiad�s�ban. A t�ma Napoleon els? hadj�rata Ausztria ellen. A j�t�kban magyar hadvez�rek �s egys�gek is szerepelnek.

Napoleon in Italy weboldal

Magyar nyelv? verzi�r�l egyenl?re nincs d�nt�s, a j�v? �vben lehets�ges.
 

2007-09-09 11:43:01
 
�j Pro Libertate! let�lt�si c�mek!

Pro Libertate! 1.50
Pro Libertate! 1.70 jav�t�csomag
 

2006-11-15 13:58:01
 
Let�lthet? a Pro Libertate! 1.7-es verzi�ja. A csomag a j�t�k b�rmely verzi�j�val haszn�lhat�. Telep�t�s: a let�lt�tt f�jlt ki kell t�m�r�teni abba a k�nyvt�rba ahova telep�tve lett a Pro Libertate! Rengeteg �j�t�s, nagyobb csataterek, kamp�ny szerkeszt?. A szerkeszt?t k�l�n exe f�jl-al kell ind�tani. Tegnap v�letlen�l rossz verzi� ker�lt fel, eln�z�st k�r�nk!

Pro Libertate! 1.70
 

2006-10-31 13:51:25
 
A Husz�r Games 2D grafikust keres! Mell�k�ll�sban, otthonr�l v�gezhet? munka. Jelentkez�s: [email protected]
 

2006-09-21 16:52:49
 
Tov�bbra is dolgozunk a j�t�kon, okt�ber v�g�n �rkezik az 1.70-es hivatalos jav�t�csomag. �j�t�sok: kamp�ny szerkeszt?, nagyobb �s v�ltozatosabb t�rk�pek, felkel�s v�letlen esem�ny �s m�g sok m�s....
Tov�bbi r�szletek a f�rumon!
 

2006-07-23 17:13:14
 
Let�lthet? a Pro Libertate! 1.5-�s verzi�ja. Rengeteg �j�t�s �s hibajav�t�s. Jav�t�csomag form�j�ban hamarosan megjelenik az 1.51-es v�ltozat is. A jav�t�csomag a j�t�k b�rmely verzi�j�ra alkalmazhat� lesz.

Teljes install let�lt�s
 

2006-06-28 11:29:25
 
J�v? h�ten j�n a j�t�k k�vetk�z? verzi�ja rengeteg jav�t�ssal �s �jdons�ggal. A f�rumr�l m�r let�lthet? a b�ta v�ltozat. A b�ta m�g tartalmaz kisebb hib�kat, de aki kiv�ncsi r� m�r most kipr�b�hatja. Az esetleges hib�kr�l �rjatok: [email protected]
 

2006-05-10 14:02:24
 
Let�lthet? a Pro Libertate! A jelenlegi let�lt�s jav�tott 1.2 v�ltozat. Telep�t�s el?tt t�vol�ts�tok el az el?z? verzi�t a g�pr?l.

SULINET Pro Libertate! oldal

LET�LT�S A SULINETR?L
 

2006-04-03 17:09:33
 
�prilis 5-�n 14:00-kor 1848 �s Pro Libertate bemutat�! Tal�lkoz�s a fejleszt?kkel �s az Oktat�si Miniszt�rium st�bj�val.
Liber�lisok H�za
V�rosh�za-Park
V. K�roly k�r�t 28-30.
 

 
 
Kattints a fenti k�pre, a m�sik hadsz�nt�rt bemutat� sz�vegehez.
 

 
k�ldi eme levelet legal�zatosabb szolg�ja Abdullah temesv�ri beglerb�g.

A f�nyesorc�j� Padisah - kinek a Pr�f�ta n�vessze hossz�ra a szak�ll�t - f�nyes tekintet�t m�ltatlan szolg�j�ra emel� �s h�reket k�rt a Madzsarok orsz�g�ban foly� h�bor�s�gr�l. Az al�zatos szolga k�meket k�ld�tt szerte sz�t, keresked�ket, sz�k�tt katon�kat hallgatott ki, s nem k�m�lte a p�nz, hogy Ur�nak - kinek a Pr�f�ta n�vessze hossz�ra a szak�ll�t - kedv�re tegyen.

A h�rek kis patakja r�videsen foly�v� duzzadt, mit a temesv�ri �s a boszniai vil�jet sok harcot l�tott, �s a gyaurok f�ldj�n az Igaz Hit fegyver�t dics�s�ggel forgat� b�gjeivel �s vajd�ival a j�zan �sz g�tjai k�z� szor�tottunk, majd �tsz�rt�nk a tapasztalat �s b�lcs �t�let zsilipein. �gy most az igazs�g krist�lyserleg�be t�lt�tt �des h�rek sz�rbetj�t a h�dolat ez�stt�lc�j�n ny�jtjuk �t mi, m�ltatlan szolg�k.

A Madzsariszt�n�rt v�vott legutols� - 16 �ves - h�bor�skod�s sor�n Allah kif�rk�szhetetlen akarat�b�l a hadiszerencse a Rumi kir�ly fegyverei mell� szeg�d�tt (ez a szerencs�tlen kir�ly nem �tallja mag�t a n�metek �s a rumiak-r�maiak cs�sz�r�nak nevezni). A fels�ges Szult�n l�tv�n az igazhit� g�zik t�zezreinek v�r�t piroslani a dics�s�ges harcmez�k�n, melyek felett azonban a gy�szos veres�g fekete holl�sz�n lobog�ja lengett, belet�r�dve az egyetlen Isten sz�munkra felfoghatatlan akarat�ba, b�lcsen b�k�t k�t�tt, �s ter�leti engedm�nyeket t�ve v�rta, hogy Allah ism�t r�mosolyogjon az Igaz Hit gyermekeire-

A f�nyeselm�j� �s szerencs�s Padisah bel�thatatlan b�lcsess�ge �m m�ris meghozta gy�m�lcs�t. A b�kek�t�s ut�n egy �vvel a Rumi kir�ly hadba keveredett a Frank kir�llyal, ki arc�tlanul a Naphoz hasonl�tja mag�t, �s �jabb 3 esztend�re r� a frissen foglalt Madzsariszt�nban is �lethal�lharcra k�nyszer�lt.

A magyarok �l�n R�k�czi Ferenc herceg �ll, kinek �sei Erd�lyt b�rt�k egykoron a Fens�ges Porta kegy�b�l. � maga a m�sodik ezen a n�ven, b�r apja, az els� Ferenc ink�bb asszonynak v�lt volna be, ellenben anyja, ama �tokfattya Zr�nyiek k�z�l val� farkasszuka, m�lt� ut�da volt eme �tkozottaknak, s Allah j�akarat�nak k�sz�nhet�, hogy gyarl� n�szem�lyk�nt nem �llt m�dj�ban a harcok borospinc�iben csapraverni az Igaz Hit v�delmez�inek v�r�vel teli hord�kat. Kor�n meg�zvegy�lve igazi f�rfit keresett, s azt a szerencs�tlen Th�k�lyben tal�lta meg, ki k�t fejedelems�get is kapott a F�nyes Port�t�l, de mindkett�t siker�lt elvesz�tenie. Ezen anyafarkas vicsorogva v�dte Munk�cs v�r�t s benne k�lykeit a Rumi kir�ly serege ellen, s ezzel nagy szolg�latot tett az Igaz Hit �gy�nek, �gy ki�rdemelte, hogy f�rj�vel egy�tt a F�nyess�ges Padisah kenyer�t egye �lete v�g�ig.

A Rumi kir�ly a R�k�czi k�lyk�ket maga mellett tartotta, hogy h� kuty�kat neveljen az orsz�g leggazdagabb nagyur�nak, az asszonyterm�szet� Ferencnek �r�k�seib�l. De az eb feln�ve igencsak harap�snak bizonyult, s most a Frank kir�ly vel�scsontj�n h�zva, �les fogait a Rumi kir�ly, eme gondatlan idom�r �lep�be m�lyeszti.

Azon orsz�gokr�l �s tartom�nyokr�l, hol a h�bor� folyik

Madzsariszt�n f�ldje ismer�s minden igazhit�nek, aki csak kardot r�ntott Allah dics�s�g�re. A legfontosabb r�sz a Felvid�k, melynek gazdag v�rosai, szorgos iparosai, �ri�si erdei �s b�f�v� legel�i vannak, s hegyeinek m�ly�n tem�nytelen arany, ez�st �s r�z rejtezik. A kurucoknak nevezett felkel�k fegyvereit szinte mind egy sz�lig itt kov�csolj�k. K�rp�talj�n m�s sem akad mint hegy meg fa, de mivel R�k�czinak itt �ri�si birtokai vannak, az itteni n�p hal�lig h� hozz�, �s �k adj�k test�rcsapatait is. A Tisz�nt�l forr�v�r� n�pe mindig k�sz a harcra, gy�l�li a gyaurok R�m�ban sz�kel� p�sp�k�t, �s b�f�v� legel�i k�v�r guly�kat nevelnek, sz�nt�in pedig arany kal�szokat ringat a ny�r. R�k�czinak csak egyet kellett f�jnia, hogy az orsz�g eme keny�rs�t� kemenc�j�ben felt�madjon a l�ng, �s elem�szt�ssel fenyegesse a rumi kir�ly h�veinek h�zait. A Dun�nt�l ingatag f�ld, melynek egy r�sze sosem h�dolt meg az Igaz Hit hadai el�tt - itt er�s a Rumi kir�ly hatalma, de a t�bbi r�szekre is k�nnyen el�rnek a B�csb�l ir�ny�tott seregek, �gy a kurucok lovai amit reggel m�g itt legelnek le azt este m�r a Duna m�g�tt pottyantj�k el. Ezen a f�ld�n a kir�ly �s a herceg kasz�ja is kicsorbul, inn�t a felek magt�raiba sem jut semmi, �hes egereken k�v�l - itt a sz�lv�szgyorsas�g� porty�z�k aratnak csup�n. A Duna-Tisza k�ze �s a hat�rvid�k puszta f�ldd� lett az el�z� nagy h�bor�ban, itt csak az �g madarai laknak j�l az erre t�vedt szerencs�tlenek tetemeib�l. A v�gel�thatalan mocsarak s�ncaiban farkasok ezredei �s sz�nyogok l�gi�i adj�k a hely�rs�get, s mondj�k, sz�mos gonosz l�lek lelt itt mag�nak s�t�t lakhelyet. V�gezet�l Erd�ly, melyet egykor T�nd�rkertnek neveztek, de az elm�lt ember�lt� sor�n k�l�nf�le hadak puszt�tott�k, s �gy elvesz�tette r�gi f�ny�t, mire a dics�s�ges Szult�nok kaft�nj�nak m�ly�n tett szert. Ez a tartom�ny a l�zad� R�k�czi legf�bb v�gya, �s fejedelem�nek is nevezi mag�t, elfelejtve, hogy el�dei is csak a Porta kegy�b�l b�rt�k. A Rumi kir�ly itt az Igaz Hit vill�mgyorsas�g� vit�zeit�l val� f�lelm�ben er�s sereget tartott, mely mostans�g j� szolg�latot tesz neki a l�zad�k ellen, �s legal�bb a sz�szok aranyra �p�lt soktorny� v�rosait megv�delmezte eddig.

A hitetlenek sereg�nek le�r�sa

A Rumi kir�ly hada a sors szomor� akarat�b�l j�l ismert az igazhit�ek el�tt. A sereg lovas �s gyalogos ezredekre oszlik, melyeknek sz�ma megegyezik - nagys�ga azonban nem. A lovasezred mintegy ezer harcost sz�ml�l, m�g a gyalogezred k�tezern�l is t�bbet. A l�tsz�m azonban a hitetlenek hitv�ny kapzsis�ga miatt messze alatta marad az el��rtnak.

A hitetlenek harcrendj�nek a gyalogs�g adja a vasgerinc�t - a katon�k mindegyike pusk�val van felszerelve, melyre egy hossz� k�st is er�s�tenek ("szent p�ter k�s�nek" nevezik a magyarok), �s ez f�lelmetes fegyver mind a gyalogs�g, mind a lovass�g ellen. Ezen �rd�gi tal�lm�ny a frankokt�l sz�rmazik, de gyorsan elterjedt a hitetlenek k�z�tt - sz�mos igazhit� harcos veszt�re. A rohamok elh�r�t�s�hoz �gy nincs sz�ks�g�k l�ndzs�sokra mint r�gen, �s szek�rv�rat vagy s�ncokat sem kell k�sz�teni�k, mint az igazhit�eknek. �gy minden katona pusk�val b�r, melyekkel a gyehenna t�z�b�l �p�tenek falat harcrendj�k el�. Csat�ban ezek az �tkozottak �gy �llnak, mintha �ssze lenn�nek l�ncolva, �s ha mozdulnak, azt egyszerre teszik. De nem hev�ti �ket az igazi hit, �s harcbani kiv�l�s�gukat csak a kegyetlen kik�pz�snek, �s b�ntetni mindig k�sz v�riv� altisztjeiknek k�sz�nhetik.

A lovasok k�z�l a v�rtesek a legsz�rny�bbek, kik oroszl�nok a csat�k erdeiben. Ezek a plat�nmagass�g� �tkozottak olyan kegyetlenek, mintha m�r gyermekkorukt�l emberh�son tartan�k �ket, hogy azt�n feln�ve, talpig vasba burkolva, elef�ntnyi lovak h�t�n g�zolj�k le az ellens�get, mik�nt gyermek a tavaszi f�vet. Az er� �s vads�g a v�rtesekben testes�l meg - a fondorlat a dragonyosokban - kik �pp olyan kiv�l�ak a lovas, mint a gyalogos harcban. Sz�lv�szk�nt sz�guldjanak, vagy l�r�l sz�llva fedez�k m�g�l ok�djanak t�zet - mindenk�ppen vesz�lyes ellenfelek. A husz�rok, kik meglovagolj�k mag�t a gondolatot, m�lt� ellenfelei a kuruc lovass�gnak. F�leg horv�tokb�l, r�cokb�l �s a rumi kir�lyhoz h� magyarokb�l �llnak, mivel a napnyugat n�pei nem bar�tai a gyorsas�gnak.

A Rumi kir�ly sereg�nek fontos r�sz�t k�pezik az �rul� �tkozott r�cok, kik fell�zadtak a Padisah ellen, �s veres�g�k ut�n Magyarorsz�gon kerestek mened�ket. A Rumi kir�ly a hat�raira telep�tette �ket, hogy pajzsul szolg�ljanak neki az igazhit�ek csap�sai el�l, de most k�nytelen �ket a kurucok ellen haszn�lni, kik nem k�m�lik a pokolraval�kat. Az igazhit�ek sz�m�ra elk�pzelhetetlen az a kegyetlens�g, ahogy ez a k�t, mag�t egyar�nt az �ltaluk J�zusnak nevezett �sz� pr�f�ta - �ldass�k a neve - k�vet�j�nek vall� n�p b�nik egym�ssal. Vicsorg� farkasokk� v�ltozva em�sztik el egym�s n�st�nyeit �s k�lykeit, s�t�t odvaikat a hal�l gomolyg� k�de lepi el. Nincs toll mely le�rja ezt az iszonyatot!

A kurucok sereg�nek a z�me lovas, mivel a magyarok f�rfiatlannak tartj�k a gyalogos szolg�latot. Az ostob�k! Vasl�pt� janics�rjaink imm�r 300 �ve oktatj�k �ket a gyalogs�g megbecs�l�s�re, �s a t�m�nytelen kiontott v�r hely�be m�gsem �ramlott tud�s. Tal�n az�rt, mert az a gyaur, aki k�zelr�l tapasztalhatta meg a Csat�k Vad Tigriseinek haragj�t, fej�t soha t�bb� nem haszn�lhatta elm�lked�sre - mivel ez nem feladata az igazhit�ek l�ndzsad�szeinek.

A kurucok sereg�ben teh�t z�mmel lovasok szolg�lnak, de nincsenek v�rteseik, mert annyiszor kellett menek�lni�k a sz�lv�szv�gt�j� szp�hik, a vill�ml�pt� akindzsik �s a gondolatgyorsas�g� tat�rok el�l, hogy jobbnak l�tt�k megszabadulni p�nc�lzatukt�l, hogy fut�sukat k�nny�ts�k. A lovasok z�me teh�t husz�r, �s n�h�ny, �ltaluk karab�lyosnak nevezett dragonyosezredet is fel�ll�tottak. A hajd�nak nevezett gyalogezredekb�l kev�s van, �s ezek is gyeng�k, kiv�ve a palot�snak nevezetteket, mert ezeknek j� fegyver�k �s ruh�juk is van. R�k�czi amilyen gazdag f�ldes�rnak, olyan szeg�ny fejedelemnek, �gy kev�s katon�t tud rendesen fizetni, serege ez�rt mindenf�le rabl� n�pekb�l, �s katon�skod�sra k�telezett f�rfiakb�l �ll - rongyos parasztokb�l �s az otthoni ter�tett asztalt neh�z sz�vvel elhagy� nemesekb�l. Ezek csak a keny�rpuszt�t�sra j�k, de a h�bor� asztal�n�l csak lehull� morzs�k jutnak nekik - s gyakran maguk v�lnak a csat�k ravasz r�k�inak vagy b�mb�l� medv�inek �tk�v�. �ket mezei hadaknak nevezik.

�gy�ja egyik seregnek sincs sok, a v�rakat ki�heztet�ssel vagy �rul�s r�v�n veszik birtokba. A Rumi kir�ly hadai gyeng�k ahhoz, hogy ostromokra fecs�relj�k erej�ket, a kurucok pedig alkalmatlanok erre. A nagyobb v�rakat meg sem pr�b�lj�k bevenni: Gy�r, Kom�rom, Buda, V�rad vagy Szigetv�r, Esz�k, P�terv�rad, Szeged felett b�ntatlanul repked a k�tfej� sas, �s ezekben a f�szkekben biztons�gban nevelgetheti vascs�r� fi�k�it. �gy B�cst�l az erd�lyi Szebenig a Rumi kir�ly hada �gy s�t�l le, mintha csak k�nny�teni akarna mag�n egy lakoma ut�n. A kurucok fegyvereseinek sokas�ga, �s lovainak gyorsas�ga azonban lehetetlenn� teszi, hogy a a Rumi kir�ly vasmarka a torkukra szoruljon, �gy a h�bor� v�g�t m�g a hossz�szak�ll� b�lcsek sem j�solhatj�k meg el�re, de tal�n m�r megsz�letett az a kancacsik�, amelynek ut�d�t nem katonanyereg al� t�rik majd, hanem b�k�s sz�nt�vet�k ek�je el� fogj�k, hogy patk�ja nyom�n ne hal�l, hanem �let sarjadjon.

Mi, szer�nytelen szolg�k ,�gy l�tjuk, hogy a gyaurok �ngyilkos d�he gyors sz�rnyakon rep�ti fel�nk annak a pillanatnak csillog� toll� madar�t, amikor Bud�n a m�ezzin �neke k�sz�nti majd az Oszm�n hatalom felkel� napj�t, mert azon a f�ld�n, amit a Pr�f�ta harcosainak v�re egyszer meg�nt�z�tt, csak az Igaz Hit r�zs�i teremhetnek sz�ps�ges vir�gokat, melyek egyed�l m�lt�ak arra, hogy b�d�t� illatukkal kedveskedjenek a minden�tt jelenl�v� Allahnak.

Ezzel az utols� csepp is kicsordult csek�lyke tud�sunk kancs�j�b�l, s most a szerencs�s Szult�non a sor, hogy b�lcsess�g�nek malomk�vein meg�r�lve a h�rek apr� magvait, a gondolat lisztj�b�l megs�sse a j�v� �zletes kenyer�t.